Kur­zy pro­gra­mo­vá­ní#

Se­znam všech míst, kde se mů­žeš učit pro­gra­mo­vat. Umís­tě­ní na se­znam ne­zna­me­ná, že jde o kur­zy dob­ré, ově­ře­né, nebo že je ju­ni­or.guru do­po­ru­ču­je. Ty, kte­ré za­pla­ti­ly za zvý­raz­ně­ní, jsou v pře­hledu prv­ní. Ne­zna­me­ná to, že jsou nej­lep­ší. Ji­nak je se­znam abe­ced­ně.