Kur­zy od IN­VEN­TI#

Vy­platí se IN­VEN­TI? Hle­dáš ně­ko­ho, kdo má zku­še­nosti? Je to vhod­né jako rekva­li­fi­ka­ce?

Re­cen­ze#

Ně­jaké re­cen­ze na­jdeš na míst­ním Dis­cor­du.

Do­jmy ab­sol­ven­tů ti mo­hou po­mo­ci po­od­ha­lit cel­ko­vou kva­li­tu, ale čti je s re­zer­vou. Ne­víš, s ja­kými oče­ká­vá­ními si kurz vy­bra­li.

Jak zjis­tíš, zda je vzdě­lá­vá­ní u IN­VEN­TI vhod­né zrov­na pro tebe? Vždy zá­le­ží v jaké jsi kon­krét­ní si­tu­a­ci a co zrov­na po­tře­bu­ješ. A přes­ně ta­ko­vé věci se na tom na­šem Dis­cor­du taky pro­bí­ra­jí. Po­ra­dí­me!

Úřad práce#

Úřad práce ČR při­spí­vá na kur­zy, kte­ré má ve svém ka­ta­lo­gu na jsemv­kur­zu.cz. IN­VEN­TI tam žád­né kur­zy ne­na­bí­zí.

Vztah s ju­ni­or.guru#

Kur­zy od IN­VEN­TI jsou tady v rám­ci se­zna­mu všech míst, kde se mů­žeš učit pro­gra­mo­vat. Ne­zna­me­ná to, že jsou dob­ré, ově­ře­né, nebo že je ju­ni­or.guru do­po­ru­ču­je.