Tes­ter jako ide­ál­ní prv­ní prá­ce, aneb čím za­čít ka­ri­é­ru v IT#

7.12.2021 — 18:00 on­li­ne v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Mož­ná jste už sly­še­li tvr­ze­ní, že vhod­nou po­zi­cí do star­tu, na kte­rou bys­te se moh­li za­mě­řit, je tes­ter. Je to ale sku­teč­ně tak? Je po­zi­ce tes­te­ra ide­ál­ním za­čát­kem ka­ri­é­ry v IT zrov­na pro tebe?

Soňa Mištrí­ko­vá#

Tester jako ideální první práce, aneb čím začít kariéru v IT

Soňa je ca­reer-swit­cher­ka, kte­rá se do­sta­la do IT ze zvě­da­vos­ti a díky zá­pa­lu na­u­čit se něco úpl­ně no­vé­ho. Ak­tu­ál­ně pra­cu­je jako QA spe­ci­a­list­ka v Mews a kou­čin­gem pod­po­ru­je dámy v Czechi­tas. Přes ví­kend vždy zmi­zí do pří­ro­dy a po­kud k ve­če­ru uvi­dí­te ně­ko­ho v ho­rách, jak kope díru ve sně­hu, je to prav­dě­po­dob­ně ona, jak se chys­tá jít spát.