Jam­stack#

31.3.2021 — 18:00 on­li­ne v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Co jsou „sta­tic­ky ge­ne­ro­va­né strán­ky“? Co je Jam­stack a jak ti může po­mo­ci tvo­řit webov­ky? Jak se ori­en­to­vat v exis­tu­jí­cích ře­še­ních a jak si mů­žeš na Jam­stac­ku vy­tvo­řit tře­ba vlast­ní blog?

La­di­slav Prs­ka­vec#

Jamstack

Láďa Prs­ka­vec je pro­gra­má­tor, ško­li­tel a or­ga­ni­zá­tor sra­zů. Jeho ob­lí­be­ný­mi ja­zy­ky jsou Node.js, Ruby a Go. Dří­ve pra­co­val v LMC a Api­a­ry, dnes je se­ni­or­ním ma­na­že­rem SRE v Oracle.