Partneři příručky


Pro­gra­mo­vá­ní „bez kódu“#

Ho­to­vá ře­še­ní, po­lo­to­vary, plat­for­my. Kdy je po­u­žít? A má vlast­ně smy­sl učit se pro­gra­mo­vat, když se dá dnes lec­cos vy­tvo­řit pou­hým kli­ká­ním?

Co je „low-code“ nebo „no-code“#

Tě­mi­to vý­ra­zy se v po­sled­ních le­tech na­zý­va­jí „ho­to­vá ře­še­ní“. Po­lo­to­vary nebo služ­by, kte­ré se pouze vez­mou, po­sklá­da­jí jako sta­veb­nice. Něco se po­kli­ká v ad­mi­nis­tra­ci, a je to při­pra­ve­né k po­u­ži­tí. V zá­sadě jde o pří­stup, kte­rý tu s námi je už dlou­ho, jen to do­ne­dáv­na ne­mě­lo tyto sou­hr­né ná­zvy.

  • No-code zna­me­ná, že jen sklá­dáš a na­sta­vu­ješ, ale nic ne­pro­gra­mu­ješ.
  • Low-code zna­me­ná, že tro­chu pro­gra­mu­ješ, ale je to skoro nic opro­ti tomu, kdy­by se to­též pro­gra­mo­va­lo kla­sic­kou ces­tou.

Plat­for­ma ver­sus „open sour­ce“#

Při po­u­ži­tí růz­ných ře­še­ní se dá vy­brat buď ně­jaká plat­for­ma, nebo tzv. open sour­ce ře­še­ní.

Plat­for­mu pro­vo­zu­je jed­na fir­ma a člo­věk je pak od­ká­za­ný na to, co ta fir­ma udě­lá. Tomu se říká ven­dor lock-in, uzamče­ní do ur­či­té­ho eko­sys­tému, do jed­né služ­by, do jed­no­ho ře­še­ní. Má to i svůj člá­nek na Wi­ki­pe­dii. Pří­kla­dem plat­for­my může být Sub­sta­ck.

Opro­ti tomu open sour­ce ře­še­ní jsou zdar­ma, mají ote­vře­ný kód a mů­žeš si je s tro­chou sna­hy na­sa­dit kde­ko­liv. Po­kud se vy­znáš v tech­no­lo­gi­ích, ve kte­rých jsou vy­tvo­ře­né, tak si je mů­žeš i jak­ko­liv upra­vit. Stará se o ně ko­mu­ni­ta dob­ro­vol­ní­ků, tak­že máš sice vše zdar­ma, ale ne­máš také nic ga­ran­to­vá­no. Pří­kla­dem může být Ghost.

Ko­lem úspěš­ných open sour­ce pro­jek­tů se ale vět­ši­nou motá ale­spoň jed­na fir­ma, která to­též umí na­bíd­nout jako služ­bu. Pro­vo­zu­je open sour­ce ře­še­ní, ale má tam vše vy­la­dě­né a na­bí­zí k tomu i pod­po­ru. Za to si ne­chá­vá pla­tit, jako by to byla již zmí­ně­ná plat­for­ma, ale vý­ho­dou je, že od ní lze kdy­ko­liv ode­jít k ji­nému po­sky­to­va­teli té­hož ře­še­ní. Nebo se dá vy­hr­nout ruká­vy a pro­vo­zo­vat si to vlast­ními si­la­mi. Pří­kla­dem je fir­ma Ghost.

Proč to po­u­ží­vat#

Vy­tvo­řit dnes od zá­kla­dů ob­stoj­ný in­ter­ne­to­vý pro­dukt je práce pro tým pro­fe­si­o­nálů. Dělá se to zpra­vi­dla pouze v pří­padě, kdy má za­da­va­tel spe­ci­ál­ní po­ža­dav­ky a tedy se mu vy­platí vy­tvá­řet něco zce­la no­vé­ho.

Po­kud za­čí­náš a po­tře­bu­ješ blog nebo e-shop, s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­ností nad­stan­dard­ní po­ža­dav­ky ne­máš a nemá pro tebe smy­sl se učit pro­gra­mo­vat kvůli ně­čemu, co lze za dvě od­po­led­ne „na­kli­kat“. Po­u­ží­vá­ní po­lo­to­varů je v IT zce­la běž­né a dě­la­jí to i lidé, kte­ří by da­nou věc na­pro­gra­mo­vat do­ká­za­li:

  • Je to eko­no­mič­těj­ší. Není po­tře­ba vy­mýš­let zno­vu kolo. Místo sto­vek ho­din práce pro­gra­má­torů se něco jen po­kli­ká, po­ladí, na­sta­ví, a je to.

  • Lze to lépe udr­žo­vat. Ať už ře­še­ní v po­čát­ku na­sta­ví kdo­ko­liv, jeho stan­dar­di­zo­va­ná po­va­ha umož­ňu­je, aby se v něm po­slé­ze zo­ri­en­to­val i ně­kdo jiný. Zá­ro­veň tvůr­ci po­lo­to­varu vy­dá­va­jí stále nové ver­ze, kte­ré např. ošet­řu­jí bez­peč­nost­ní a jiné chy­by.

  • Je to kva­lit­něj­ší. Ne­platí jako u va­ře­ní, že po­lo­to­var je hor­ší, než vlast­ní vý­tvor. V tom­to pří­padě šéf­ku­cha­ři z ce­lé­ho svě­ta roky la­di­li a vy­lep­šo­va­li něco, co má lá­ka­vou bar­vu, zdra­vé pří­sady a vy­so­ké nu­trič­ní hod­no­ty. Všeho je tam tak ako­rát, aby to chut­na­lo vět­šině lidí. Se­be­lep­ší jed­not­li­vec by těž­ko do­sá­hl stej­né­ho vý­sled­ku.

  • Je to bez­peč­něj­ší. Tady platí před­chozí bod dvoj­ná­sob­ně. V ob­lasti při­hla­šo­vá­ní, ucho­vá­vá­ní hesel apod. není rad­no vy­mýš­let nic na ko­le­ně, pro­to­že je téměř jis­tá šan­ce, že jed­not­li­vec ne­do­myslí všech­ny hroz­by. Po­lo­to­vary mají toto vy­ře­še­né dle obo­ro­vých stan­dar­dů a po­kud se přece jen na­jde bez­peč­nost­ní díra, tvůr­ci se ji sna­ží hned za­le­pit.

Po­kud se učíš pro­gra­mo­vat a chceš si to na tvor­bě e-sho­pu jen vy­zkou­šet, tak v po­hodě, klid­ně si do šuplí­ku pro­gra­muj vlast­ní e-shop. Po­kud je ale tvým cí­lem pro­vo­zo­vat po­u­ži­tel­ný e-shop, ne­pro­gra­muj si jej, ne­vy­na­lé­zej kolo, po­u­žij něco ho­to­vé­ho. Ten­to web sice chce li­dem uká­zat ces­tu k pro­gra­mo­vá­ní, ale ne za kaž­dou cenu, z ne­smy­sl­ných dů­vo­dů.

Sklá­dat z dílů nebo pro­gra­mo­vat?#

K čemu je dob­ré umět pro­gra­mo­vat věci od zá­kla­dů, když už po­lo­to­vary exis­tu­jí na vše pod­stat­né? Před­stav si běž­né pro­gra­mo­va­cí ja­zy­ky jako auto a ho­to­vá ře­še­ní jako MHD. Auto je dra­hé, mu­síš jej ří­dit, par­ko­vat a pe­čo­vat o něj, ale umož­ní ti jez­dit přes­ně tak, jak chceš. Jez­dit vla­kem sice vy­ža­du­je ro­zu­mět sys­tému jíz­de­nek a pře­se­dat mezi spo­ji, ale i tak je to lev­né, jed­no­du­ché a do­sta­teč­ně efek­tiv­ní pro spous­tu lidí. Po­kud ne­ve­zeš ná­klad, je ne­e­ko­no­mic­ké jez­dit au­tem trasu, která je dob­ře ob­slu­ho­va­ná MHD.

Stej­ně tak je ne­smy­sl, aby ně­kdo od zá­kla­dů pro­gra­mo­val fo­to­ga­le­rii pro kos­me­tic­ký sa­lon. Ale pak jsou tady Alza nebo Ro­hlík, kte­ré se s běž­ným ře­še­ním ne­spo­ko­jí. Vel­ký, slo­ži­tý, nebo ji­nak uni­kát­ní byz­nys za­měst­ná i celý tým pro­gra­má­torů, kte­ří vše vy­ví­jí na míru. Úspěš­nou ka­ri­é­ru při­tom mů­žeš udě­lat v obou pří­pa­dech. Spe­ci­a­lis­ta na Wor­d­Pre­ss, jenž umí sklá­dat weby z vel­kých dílů, se uži­ví stej­ně dob­ře jako PHP pro­gra­má­tor­ka, která umí ty díly vy­tvo­řit.

Kon­krét­ní tipy#

Ten­to web je o tom, jak se na­u­čit soft­ware vy­rá­bět od zá­kla­dů, tak­že od­ka­zy níže ne­ber jako ně­jaký skvě­le zpra­co­va­ný roz­cest­ník. Je to spíš in­spi­ra­ce a od­ra­zo­vý můs­tek pro dal­ší pá­t­rá­ní, po­kud tě to­hle téma za­jí­má. Po­kud se ale vi­díš spíš mezi po­lo­to­vary než u psa­ní kódu, tak s tím ti ju­ni­or.guru moc ne­po­může. Zkus se na dal­ší in­for­ma­ce po­ptat tře­ba na fóru Web­trh.

Ta­bul­ky a do­ku­men­ty#

Říká se, že nej­roz­ší­ře­něj­ším pro­gra­mo­va­cím ja­zy­kem na světě jsou vzo­reč­ky v Ex­celu. Zní to mož­ná jako vtip, ale není to vtip.

Mož­ná je zby­teč­né učit se pro­gra­mo­vat v ně­čem ji­ném, po­kud se tvá práce ode­hrá­vá v ta­bul­kách a ode­hrá­vat se v nich ještě dlou­ho bude. Nauč se po­řád­ně vzor­ce, mak­ra, funk­ce. Ex­cel je vel­mi sil­ný ná­stroj a jeho dob­rá zna­lost se ti ni­kdy ne­ztratí. I po­kud bu­deš chtít poz­ději pře­jít k „oprav­do­vému“ pro­gra­mo­vá­ní, zna­lost ma­ker apod. ti bude slou­žit jako zá­klad, na kte­rém bu­deš moci sta­vět.

Po­dob­ně se dá udě­lat vel­ká pa­rá­da i s Go­o­gle Apps Scri­pt a au­to­ma­ti­za­cí Go­o­gle do­ku­men­tů, kte­ré mají tu vý­hodu, že jsou on­line a mo­hou v sobě snad­něji pro­po­jo­vat živá data jin­de z in­ter­ne­tu (např. ak­tu­ál­ní kur­zy měn).

Au­to­ma­ti­za­ce#

Po­kud by se ti ho­di­lo pro­po­jit různé in­ter­ne­to­vé služ­by tak, aby si pod­le ně­ja­ké­ho scé­ná­ře au­to­ma­tic­ky po­sí­la­ly in­for­ma­ce, i na to exis­tu­jí ho­to­vé ná­stro­je. Mů­žeš tře­ba po­kaž­dé, když se ob­je­ví plat­ba na tvém ban­kov­ním účtu, ulo­žit zů­sta­tek do ta­bul­ky a ná­sled­ně si ještě ne­chat po­slat zprá­vu na mo­bil.

V mluvě vel­kých fi­rem se tomu říká RPA a prý je po tom dnes cel­kem po­ptáv­ka. Ná­sle­du­jící služ­by umož­ňu­jí ta­ko­vé scé­ná­ře pro­gra­mo­vat kli­ká­ním, pře­ta­ho­vá­ním kur­zo­rem a vy­pl­ňo­vá­ním for­mu­lá­řů, tedy zce­la bez psa­ní kódu v tra­dič­ních pro­gra­mo­va­cích ja­zy­cích.

Tvor­ba webu, e-sho­pu#

Jestli chceš psát blog, pro­vo­zo­vat e-shop nebo vy­tvo­řit webov­ky pro kvě­ti­nář­ství ka­ma­rá­do­vy tety, ne­mu­síš se nut­ně učit pro­gra­mo­vat. Na­jdi vhod­nou No Code plat­for­mu nebo se nauč pra­co­vat s ně­ja­kým open sour­ce ře­še­ním. Obo­jí­ho je dnes ne­sku­teč­né množ­ství, ale tady jsou ale­spoň tři tipy na ty nej­po­u­ží­va­něj­ší: