De­signo­vá­ní vysně­né prá­ce#

13.4.2021 — 18:00 on­li­ne v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Jak se z lek­tor­ky an­g­lič­ti­ny sta­ne fron­ten­dist­ka? Prv­ní část před­náš­ky je o těž­kých roz­hod­nu­tích, mo­ti­va­ci, pře­káž­kách a po­mo­ci na ces­tě k vysně­né prá­ci. V dru­hé se po­dí­vá­me na sou­vi­se­jí­cí obo­ry s vý­vo­jem webů a apli­ka­cí, včet­ně user ex­pe­ri­en­ce.

Adi­na Fo­xo­vá#

Designování vysněné práce

Adi­na Fo­xo­vá je tlu­moč­ni­ce mezi de­signem a fron­ten­dem. Na vol­né noze vy­lep­šu­je sta­ré a de­sig­nu­je nové weby a apli­ka­ce, v kódu se pak hlav­ně sta­rá o ar­chi­tek­tu­ru sty­lů v Re­act apli­ka­cích. Má vá­šeň pro de­sign sys­témy, za­jí­ma­vé pro­blémy a di­no­sau­ry. Už čtvr­tým rokem sta­ví s fir­mou Le­ve­ris kom­plet­ní ban­kov­ní plat­for­mu. Ve vol­ném čase mo­de­ru­je udá­los­ti v IT a její nej­ob­lí­be­něj­ší mís­to je Lu­cer­na, když se koná WebEx­po.