Jak jsou da­to­vé struk­tu­ry ulo­že­ny v pa­měti#

10.8.2021 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny, ve­řej­ný zá­znam

Jed­na za věcí kte­ré se do­zví­te spíše na ško­le než z prak­tic­kých kur­zů je to, jak jsou in­for­ma­ce ulo­že­ny v pa­měti po­čí­ta­če. Kde jsou vlast­ně ty jed­nič­ky a nuly, o kte­rých celé IT je? A jak s po­mo­cí nich za­psat čís­lo, text, se­znam, slov­ník nebo tře­ba bar­vu?

Za­čne­me od za­čát­ku a po­stup­ně se za­mě­ří­me na da­to­vé typy Py­thonu: se­zna­my a slov­ní­ky. Ale ne­boj­te, v Ja­vaScrip­tu, C# nebo tře­ba Ruby fun­gu­jí zá­klad­ní prin­ci­py odob­ně.

Petr Vik­to­rin#

Jak jsou datové struktury uloženy v paměti

Petr Vik­to­rin v Red Hatu při­spí­vá do vý­vo­je ja­zy­ka Py­thon a jeho in­te­gra­ci do li­nu­xo­vých sys­té­mů. Kro­mě toho Py­thon učí a stará se o ma­te­ri­ály na nau­cse.py­thon.cz.