Kur­zy od Co­reSki­ll#

Vy­platí se Co­reSki­ll? Hle­dáš ně­ko­ho, kdo má zku­še­nosti? Je to vhod­né jako rekva­li­fi­ka­ce?

Re­cen­ze#

Ně­jaké re­cen­ze na­jdeš na míst­ním Dis­cor­du. Vy­lo­že­ně o Co­reSki­ll tam je 48 zmí­nek. Do­jmy ab­sol­ven­tů ti mo­hou po­mo­ci po­od­ha­lit cel­ko­vou kva­li­tu, ale čti je s re­zer­vou. Ne­víš, s ja­kými oče­ká­vá­ními si kurz vy­bra­li.

Jak zjis­tíš, zda je vzdě­lá­vá­ní u Co­reSki­ll vhod­né zrov­na pro tebe? Vždy zá­le­ží v jaké jsi kon­krét­ní si­tu­a­ci a co zrov­na po­tře­bu­ješ. A přes­ně ta­ko­vé věci se na tom na­šem Dis­cor­du taky pro­bí­ra­jí. Po­ra­dí­me!

Úřad práce#

Úřad práce ČR při­spí­vá na kur­zy, kte­ré má ve svém ka­ta­lo­gu na jsemv­kur­zu.cz. Pro­vo­zo­va­tel Co­reSki­ll tam na­bí­zí tyto kur­zy:

Spo­lu­práce s ju­ni­or.guru#

Co­reSki­ll spo­lu­pra­cu­je s ju­ni­or.guru. Vztah s ju­ni­or.guru je v in­ter­ních zá­zna­mech po­psán ná­sle­dov­ně:

„Vy­u­ží­va­jí klub pro ko­mu­ni­ka­ci se svými kli­en­ty (stu­den­ty). Dan Srb v klubu mo­de­ru­je a radí s fron­ten­dem.“

Není v mož­nos­tech ju­ni­or.guru ově­řo­vat kva­li­tu kur­zů, ale ta­ko­váto spo­lu­práce se asi dá brát jako znám­ka toho, že jde o něco dů­vě­ry­hod­né­ho.