Zá­klady bez­peč­nosti pro vý­vo­já­ře#

7.2.2023 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Jak chrá­nit sebe, svo­ji práci a na co myslet, když chci psát bez­peč­ný kód? Ne­pů­jde­me do pří­liš­né­ho de­tai­lu, ale po­dí­vá­me se na bez­peč­né po­u­ží­vá­ní vlast­ní­ho po­čí­ta­če, uklá­dá­ní nebo pu­b­li­ko­vá­ní svo­jí práce, a na pár zá­sad, kte­ré je dob­ré do­dr­žo­vat u li­bo­vol­né­ho pro­gra­mo­va­cí­ho ja­zy­ka.

Zuza­na Pe­cho­vá#

Základy bezpečnosti pro vývojáře

Pro­fe­si­o­nál­ka v obo­ru ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nosti se za­mě­ře­ním na tech­nic­ké pro­střed­ky ochra­ny spo­leč­ností - pre­ven­ce úto­ků, mo­ni­to­ro­vá­ní sys­té­mů, ře­še­ní bez­peč­nost­ních in­ci­den­tů. Ve vol­ném čase se vě­nu­je sci-fi a fan­tasy ve všech po­do­bách, hra­je hry a ob­čas píše o fe­mi­nismu a LGBT té­ma­tech na so­ci­ál­ních sí­tích.