Jak se jako aj­ťák/čka zba­vit po­chyb a po­ci­tu, že nej­sem dost#

20.6.2023 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny, ve­řej­ný zá­znam

Co nej­víc na­ru­šu­je psy­chic­kou po­hodu ju­ni­orů? A co se s tím dá dě­lat? Z an­ke­ty mezi ju­ni­o­ry vy­plý­vá, že 70 % z těch, kdo hle­da­jí práci, má strach, zda si vů­bec ně­ja­kou na­jdou. 55 % z těch, kdo už pra­cu­jí, má po­cit, že jsou ne­schop­ní. 44 % se bojí, že ostat­ní při­jdou na to, že jsou k ni­čemu. Před­sta­vím svůj po­hled na pří­či­ny ne­jis­to­ty a po­chyb­ností a po­dě­lím se o ně­ko­lik ná­pa­dů, kte­ré ti po­mo­hou zvlád­nout tyto po­ci­ty.

Nela Sle­zá­ko­vá#

Jak se jako ajťák/čka zbavit pochyb a pocitu, že nejsem dost

Jsem psy­cho­lož­ka a coby sa­mouk jsem uspě­la i jako pro­gra­má­tor­ka. Dnes mě živí IT a psy­cho­lo­gie do­hro­mady. Ro­zu­mím, s čím se po­tý­káš, ať už v IT jsi, nebo se do něj chys­táš.