Jak fun­gu­je men­to­ring a uví­tá­ní men­to­rů z Pure Sto­rage#

Spo­lu­prá­ce Akce vznik­la v rám­ci pla­ce­né­ho part­ner­ství s fir­mou Pure Sto­rage

11.5.2022 — 18:30 on­li­ne v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Jak fun­gu­je men­to­ring v klu­bu a co přes­ně za­hr­nu­je pra­vi­del­ná na­bíd­ka, kte­rá vy­bí­zí ke kon­tak­to­vá­ní men­to­rů z fi­rem? Už dřív se tak­to na­bíd­li ka­ma­rá­di z Mews a Red Hatu, nyní se při­dá­vá Pure Sto­rage. Uví­tá­me je, ať je máte v pa­mě­ti jako re­ál­né tvá­ře a ne pou­ze jmé­na na se­zna­mu. Ně­kte­ří ne­ro­zu­mí čes­ky, tak­že část nebo celá akce pro­běh­ne an­g­lic­ky.

Hon­za Ja­vo­rek a men­to­ři z Pure Sto­rage#

Jak funguje mentoring a uvítání mentorů z Pure Storage

Pure Sto­rage je praž­ská po­bočka fir­my ze Si­li­con Valley, kte­rá se za­bý­vá uklá­dá­ním dat. Chtě­jí ju­ni­or.guru pod­po­řit pře­de­vším jako men­to­ři.