Práce a dítě: Jak být k sobě las­ka­věj­ší#

21.3.2023 — 18:30 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

V této před­náš­ce chci po­vě­dět svůj pří­běh hle­dá­ní sebe jako ro­di­če i jako člo­vě­ka se svými sny a ka­ri­ér­ními cíli. Dou­fám, že tato před­náška bude po­vzbu­ze­ním a in­spi­ra­ci pro hle­dá­ní rov­no­váhy mezi ro­di­čov­ským a pra­cov­ním ži­vo­tem.

Ana­stá­zie Sed­lá­ko­vá#

Práce a dítě: Jak být k sobě laskavější

Mám dok­to­rát z ge­ne­ti­ky člo­vě­ka a více než 10 let zku­še­ností s bi­o­in­for­ma­tic­kou ana­lý­zou a lek­to­ro­vá­ním pro­gra­mo­va­cích kur­zů. Baví mě zkou­mat, jak lze co nej­e­fek­tiv­něji na­u­čit do­spě­lé lidi kom­plex­ním vě­cem. Ráda kres­lím, cho­dím do pří­rody a čtu. Mám tři děti: 5 let, 3 roky a 5 mě­síců.