Jak se stát webo­vým ana­ly­ti­kem#

12.10.2022 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Data jsou klí­čo­vá. Všich­ni chtějí v in­ves­to­vat jen do věcí, kte­ré fun­gu­jí. Kaž­dý chce dě­lat ta správ­ná roz­hod­nu­tí. A ni­kdo ne­chce se­lhat. Ale jak toho do­sáh­nout v on­line pro­středí? Ře­še­ní je webo­vá ana­ly­ti­ka. Přijď­te zjis­tit, kdo je webo­vý ana­ly­tik. Jaká data zpra­co­vá­vá. Jak vy­padá jeho den. A jak v obo­ru za­čít, po­kud by vás za­u­jal.

Pa­vel Ša­b­at­ka#

Jak se stát webovým analytikem

Pa­vel je webo­vý ana­ly­tik od roku 2010, spo­luza­kla­da­tel House of Ře­záč, táta tří dětí. Ak­tu­ál­ně vede tým ana­ly­ti­ků, po­čí­tá fi­nan­ce a pere se s dětmi. Do před­nášky se za­po­ji­la i Kat­ka Hla­vá­čo­vá, Pav­lo­va ko­le­gy­ně, která je čer­stvou ju­ni­or­ní webo­vo­vou ana­ly­tič­kou.