Proč mají pro­gra­má­to­ři rádi šif­ro­va­cí hry a proč by mohly ba­vit i vás#

5.12.2023 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Mož­ná jste na tá­bo­ře nebo na vý­le­tě cho­di­li po šip­kách. Ne­vě­dě­li jste, co bude dál. Na kon­ci byl po­klad. A čo­ko­lá­da. Ba­vi­lo vás to! A exis­tu­jí lidé, kte­ré to baví po­řád. I když to dáv­no není na tá­bo­ře a místo ši­pek na­chá­zí div­né ob­ráz­ky ve čtyřroz­měr­ném pro­sto­ru. Čo­ko­lá­da zů­stá­vá. A ra­dost taky. Kro­mě zá­ba­vy s ka­ma­rá­dy je šif­ro­vač­ka i in­te­lek­tu­ál­ní vý­zvou. Stej­ně jako pro­gra­mo­vá­ní. A zá­ba­vou v jed­nom se bu­de­te zlep­šo­vat i v tom dru­hém. Nebo na­o­pak.

Míla Vo­tra­do­vec#

Proč mají programátoři rádi šifrovací hry a proč by mohly bavit i vás

Ca­re­er swit­cher be­fore it was cool. Za­ne­chal stu­dia češ­ti­ny a za­čal pra­co­vat a učil se pro­gra­mo­vat. Pro­šel růz­nými startu­py i vel­kými fir­ma­mi. Ak­tu­ál­ně po­máhá ma­te­ma­ti­kům a ma­chine-lear­ning li­dem s tvor­bou kódu v Se­cond Foun­dati­on. Or­ga­ni­zo­val ně­ko­lik roč­ní­ků nej­vět­ší čes­ké šif­ro­vač­ky TMOU a vy­tvo­řil ně­ko­lik vlast­ních her. Kro­mě toho hra­je na ky­taru a ob­čas ně­kde kon­cer­tu­je.