Partneři příručky


Ženy a ka­ri­é­ra v IT#

Je IT pro ženy? Exis­tu­jí vů­bec ně­jaké pro­gra­má­tor­ky? Jak do obo­ru pro­ra­zit jako žena? Co oče­ká­vat? A co ti může na cestě po­mo­ci?

Žen je v IT málo — v Ev­rop­ských stá­tech je to mezi 10 až 30 %. Čes­ko je na tom se svými 10 % hůř než Tu­rec­ko, tak­že exis­tu­jí ak­ti­vi­ty, kte­ré se sna­ží že­nám ces­tu do IT usnad­nit.

Lenka Segura

Po ně­ko­li­ka kur­zech pro­gra­mo­vá­ní jsem si uvě­do­mi­la, že mě to baví víc než la­bo­ra­toř. Šlo to dě­lat kdy­ko­liv a kde­ko­liv, v noci, z hřiště, bě­hem ko­je­ní…