Od recru­i­tingu cez Lamb­da Scho­ol až do glo­bál­ne­ho startu­pu#

17.8.2021 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Je mno­ho ciest ako sa do­stať k pro­gra­mo­va­niu. Vo svo­jej pred­náške by som vám rada po­roz­prá­va­la o tej svo­jej, ktorá vied­la od práce recru­i­ter­ky v Bra­ti­sla­ve cez Lamb­da Scho­ol až do glo­bál­ne­ho tech­no­lo­gic­ké­ho startu­pu Gra­fa­na Labs, s po­sled­ným in­ves­tič­ným ko­lom v hod­no­te 50 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Veľmi rada s vami za­z­dieľam to, čo sa mi po­da­ri­lo a osved­či­lo a na­o­pak, čo som uro­bi­la zle a čo by som dnes uro­bi­la úpl­ne inak.

Iva­na Huč­ko­vá#

Od recruitingu cez Lambda School až do globálneho startupu

Iva­na Huč­ko­vá je pro­gra­má­tor­ka v Gra­fa­na Labs. Iva­na sa pred 3 rokmi roz­hod­la zme­niť ka­ri­é­ru a ab­sol­vo­va­la 7-me­sač­ný on­line kurz pro­gra­mo­va­nia Lamb­da Scho­ol. Po skon­če­ní Lamb­dy na­st­úpi­la ako Soft­ware En­gi­ne­er do Gra­fa­ny, kde pra­cu­je na vý­vo­ji open-sour­ce softvé­ru. Vo svo­jom voľ­nom čase sa rada ve­nu­je sta­va­niu men­ších IoT mo­ni­to­ro­va­cích sys­té­mov, na­prí­klad na mo­ni­to­ro­va­nie jej avo­ká­da, svie­čok ale­bo kvás­ku.