Pod­cast#

Pod­cast pro ju­ni­o­ry v IT! Jak za­čít s pro­gra­mo­vá­ním? Jak na­jít práci v IT? Při­ná­ší­me od­po­vědi, in­spi­ra­ci, mo­ti­va­ci.

Au­to­ři

Pája Froňková

Pája Froň­ko­vá

Au­tor­ka pod­cas­tu, da­to­vá ana­ly­tič­ka, Py­Lady. Svou ces­tu do IT má ještě čer­stvě v pa­měti. Vy­mýš­lí té­mata, zve hos­ty, mo­de­ru­je. Na­táčí a stří­há epi­zody.

Honza Javorek

Hon­za Ja­vo­rek

Au­tor pro­jek­tu ju­ni­or.guru. Po­máhá shá­nět hos­ty, stará se o tech­nic­ké zá­zemí pod­cas­tu a pro­pa­ga­ci epi­zod.

Epi­zody#

Pouč­ky pra­ví, že pod­cast se stá­vá kva­lit­ním a slav­ným, až když se au­to­ři za­je­dou a vy­mluví, což trvá při­bliž­ně 100 epi­zod. Chce­me vy­dá­vat zhru­ba jed­nu epi­zodu mě­síč­ně, tak­že špič­ko­vé kva­li­ty a věč­né slá­vy plá­nu­je­me do­sáh­nout ko­lem roku 2030. Zněl­ku nám na míru slo­žil Pa­trik Vel­trus­ký, dě­ku­je­me!

Matěj Kotrba (Fuckupy v IT, Očima ajťáka) o tom, jak se recruiterům dostat do hledáčku

Ma­těj Ko­tr­ba o tom, jak se recru­i­te­rům do­stat do hle­dáč­ku

Fuc­kupy v IT, Oči­ma aj­ťá­ka

Epi­zoda 17 1.7.2023

Kateřina Lesch (Deloitte) o umělé inteligenci

Ka­te­ři­na Lesch o umě­lé in­te­li­gen­ci

De­lo­it­te

Epi­zoda 16 1.6.2023

Marián Kameništák (kamenistak.com) o pohovorech a kariéře v IT

Ma­ri­án Ka­me­ništák o po­ho­vo­rech a ka­ri­é­ře v IT

ka­me­nis­tak.com

Epi­zoda 15 15.4.2023

Lukáš Konarovský (Fakturoid) o podnikání, třeba i v IT

Lukáš Ko­na­rov­ský o pod­ni­ká­ní, tře­ba i v IT

Fak­tu­ro­id

Epi­zoda 11 15.12.2022

Michal Matuška (SUPERKODERS) o leadershipu a juniorech

Mi­chal Ma­tuška o lea­der­shi­pu a ju­ni­o­rech

SU­PER­KO­DERS

Epi­zoda 8 15.9.2022

Jiří Psotka (Red Hat) o hledání první práce v IT

Jiří Psot­ka o hle­dá­ní prv­ní práce v IT

Red Hat

Epi­zoda 1 15.1.2022

Startujeme!

Star­tu­je­me!

Epi­zoda 0 1.1.2022