An­g­lič­ti­na pro pro­gra­má­to­ry#

Mno­hem více než ma­te­ma­ti­ka je při pro­gra­mo­vá­ní po­tře­ba an­g­lič­ti­na. Ma­te­ri­ály pro za­ča­čí­na­jící pro­gra­má­to­ry ob­čas exis­tu­jí i v češ­tině, ale po­tom už se bez schop­nosti ale­spoň ro­zu­mět an­g­lic­ky obe­jít nel­ze.

Jak si zlep­šit an­g­lič­tinu#

Jak to ne­flá­kat#

Pro za­čá­tek je dů­le­ži­tá mo­ti­va­ce. Mu­síš po­cho­pit, že bez an­g­lič­ti­ny se ne­o­be­jdeš. Je to klíč ke dve­řím do ce­lé­ho svě­ta. Vy­bí­ráš ze dvou čes­kých men­torů, ze tří čes­kých on­line kur­zů, z pár lo­kál­ních fi­rem? S an­g­lič­ti­nou vy­bí­ráš ze sto­vek men­torů, de­sí­tek kur­zů. Oslo­vit mů­žeš i me­zi­ná­rod­ní a za­hra­nič­ní fir­my.

Chy­bě­jící an­g­lič­ti­na je v IT jako bo­la­vý zub. Chví­li s ním vy­dr­žíš, ale když to ne­začneš ře­šit včas, bu­deš hod­ně li­to­vat. Nauč se ji aspoň pa­siv­ně — po­kud zvlá­dáš číst an­g­lic­ký text, po­cho­pit v něm za­dá­ní a učit se z něj nové věci, pro start to stačí.

An­g­lič­ti­na je dů­le­ži­tá, ale i s ome­ze­nou, pa­siv­ní an­g­lič­ti­nou se dá za­čít. Po­kud zvlá­dáš číst an­g­lic­ký text, po­cho­pit v něm za­dá­ní a učit se z něj nové věci, pro start to stačí.