10 klí­čo­vých otá­zek, na kte­ré by kaž­dý ju­ni­or měl znát od­po­věď#

16.11.2021 — 18:00 on­line v klu­bov­ně, zá­znam pro čle­ny

Úvod­ní před­náška do té­matu „ju­ni­o­ři vs trh práce“, aneb 10 zá­klad­ních klí­čo­vých otá­zek, na kte­ré bys­te měli znát od­po­vědi, než se pus­tí­te do vy­tvá­ře­ní CV, při­hla­šo­vá­ní na pra­cov­ní po­zice a po­ho­vo­ry. Po před­náš­ce bude pro­s­tor pro do­ta­zy na způ­sob krát­ké AMA (ask me any­thing).

Ma­těj Ko­tr­ba#

10 klíčových otázek, na které by každý junior měl znát odpověď

Ma­těj je IT he­ad­hun­ter, kte­rý po­máhá IT od­bor­ní­kům na­jít fit pra­cov­ní pří­le­ži­tost a fir­mám na­jít nové ko­le­gy do týmu. Zá­ro­veň je pro­du­cen­tem pod­castů Fuc­kupy v IT a Fuc­kupy recru­i­terů, kte­ré si mů­že­te po­slech­nout na všech do­stup­ných plat­for­mách.