Petr Při­bil (Ta­tan­ka) o změ­ně ka­ri­é­ry od les­ní­ka až k Py­thon de­ve­lo­pe­ro­vi

Petr Přibil (Tatanka) o změně kariéry od lesníka až k Python developerovi

16.5.2022

V pá­tém díle se s Pá­jou po­dě­lil o svo­ji zku­še­nost Petr Při­bil ali­as Ta­tan­ka. Pra­cu­je čer­stvě jako ju­ni­or­ní Py­thon vý­vo­jář, při­tom ještě ne­dáv­no byl ob­chod­ník a před­tím dě­lal v les­nic­tví. Co mu na za­čát­ku nej­více po­moh­lo a co by udě­lal ji­nak? Co by po­ra­dil těm, kdo chtějí ode­jít z roz­je­té ka­ri­é­ry na ju­ni­or­ní místo v IT?