Vi­li­ba­ld Wan­ča o tom, co se vám může ho­dit kro­mě pro­gra­mo­vá­ní

Vilibald Wanča (Oracle, YBYR podcast) o tom, co se vám může hodit kromě programování

1.11.2023

Vil­da Wan­ča je ostří­le­ný IT pro­fe­si­o­nál, ak­tu­ál­ně soft­ware ar­chi­tect v Oracle a spo­lu­tvůr­ce pod­cas­tu YBYR. Měli bys­te ře­šit, jaký máte ope­rač­ní systém, nebo jak vý­kon­ný je váš pro­ce­sor? Mů­že­te být dobří pro­gra­má­to­ři, i když vám ne­š­la ma­ti­ka? K čemu se hodí te­o­re­tic­ká in­for­ma­ti­ka a jak s ní za­čít?