Klá­ra Šťou­ra­čo­vá o úspěš­ném star­tu ka­ri­é­ry v IT

Klára Šťouračová (Productboard) o úspěšném startu kariéry v IT

15.11.2022

V de­sá­tém díle si mů­žeš po­slech­nout Klá­ru Šťou­ra­čo­vou, která se už 7 let po­hy­bu­je na růz­ných HR a Pe­o­ple po­zi­cích v tech­no­lo­gic­kých fir­mách. Kro­mě toho spo­luza­lo­ži­la ma­ke­IT­to­day, úspěš­né kur­zy pro­gra­mo­va­ní pro děti. Ja­kých si za svo­ji ka­ri­é­ru všimla tren­dů v IT od­vět­ví? Jak pod­le ní správ­ně na­star­to­vat ka­ri­é­ru? A proč si myslí, že je dů­le­ži­té děti vést k po­čí­ta­čo­vé gra­mot­nosti?