Mar­kéta Wil­lis o její cestě k IT a uče­ní (se) pro­gra­mo­vá­ní

Markéta Willis (Applifting) o její cestě k IT a učení (se) programování

15.6.2022

Do šes­té­ho dílu si Pája po­zva­la Mar­kétu Wil­lis. Ač­ko­liv Mar­kéta vy­stu­do­va­la pe­da­go­gic­kou fa­kul­tu, teď se živí jako fron­te­nd de­ve­lo­per­ka ve spo­leč­nosti Ap­plif­ting. Kro­mě toho ještě stí­há lek­to­ro­vat pro Czechi­tas. Do­zvíš se, jaká byla její ces­ta k pro­gra­mo­vá­ní a usly­šíš i o je­jích zku­še­nos­tech z lek­to­ro­vá­ní.