Ro­man Hraš­ka (ya­bl­ko) o kur­zech webo­vé­ho vý­vo­je

Roman Hraška (yablko) o kurzech webového vývoje

15.2.2022

Ve dru­hém díle si Pája po­ví­dá s Ro­ma­nem Hraš­kou, zná­mým jako ya­bl­ko, pro­gra­má­to­rem, you­tu­be­rem a tvůr­cem kur­zů pro­gra­mo­vá­ní. Jak by do­po­ru­čil za­čít s pro­gra­mo­vá­ním těm, kte­ří ješ­tě tá­pou? V to­mhle díle si při­jdou na své hlav­ně ti, kte­ří se za­jí­ma­jí o web, ale Ro­man má spous­tu tipů i pro ostat­ní!