Lukáš Ku­bec o cestě z KFC na soft­ware de­ve­lo­pe­ra a men­to­ra pro­gra­mo­vá­ní

Spo­lu­práce Akce vznik­la v rám­ci pla­ce­né­ho part­ner­ství s fir­mou Gre­en Fox Aca­demy

Lukáš Kubec (Green Fox Academy) o cestě z KFC na software developera a mentora programování

16.3.2023

Od Lukáše se v no­vém díle pod­cas­tu do­zví­te, jaká byla jeho ces­ta od za­měst­nan­ce KFC až k po­zici soft­ware de­ve­lo­pe­ra ve spo­leč­nosti MIB­CON. Proč si pro svo­ji rekva­li­fi­ka­ci zvo­lil bo­ot­ca­mp od Gre­en Fox Aca­demy? Proč se poz­ději roz­ho­dl po­kra­čo­vat jako men­tor? Co by v obec­né ro­vině do­po­ru­čil li­dem, kte­ří uva­žu­jí o ka­ri­ér­ní změ­ně?