Mi­chal Ma­tuška o lea­der­shi­pu a ju­ni­o­rech

Michal Matuška (SUPERKODERS) o leadershipu a juniorech

15.9.2022

Osmý díl pod­cas­tu pat­ří Mi­cha­lu Ma­tuš­ko­vi, fron­te­nd de­ve­lo­pe­ro­vi a spo­luza­kla­da­teli fir­my SU­PER­KO­DERS. S Pá­jou si po­vídá o tom, jak se on sám do­stal k pro­gra­mo­vá­ní, co by po­ra­dil ně­ko­mu, kdo za­čí­ná dnes, nebo o tom, co hledá na po­ho­vo­rech u ju­ni­orů.