Ve­ro­ni­ka Gab­rie­lo­vá o efek­tiv­ním ka­ri­ér­ním růstu

Veronika Gabrielová (Aimful) o efektivním kariérním růstu

15.1.2023

Do prv­ní­ho dílu v no­vém roce si Pája po­zva­la Ver­ču Gab­rie­lo­vou. Ač­ko­liv IT na ško­le ni­kdy ne­stu­do­va­la, má dnes za se­bou už sed­mi­le­tou ka­ri­é­ru vý­vo­jář­ky. Jak se do­sta­la k prv­ní práci v obo­ru? Jak by ra­di­la zpra­co­vá­vat zpět­nou vazbu? Jak na zá­keř­ný im­postor syn­drom? Proč je dob­ré cho­dit na po­ho­vo­ry, i když práci zrov­na ne­hle­dá­te? Co by udě­la­la ji­nak při vy­jed­ná­vá­ní o mzdě?