Ka­te­ři­na Lesch o umě­lé in­te­li­gen­ci

Kateřina Lesch (Deloitte) o umělé inteligenci

1.6.2023

Tré­no­va­la NLP (na­tu­ral lan­gu­age pro­ces­sing) mo­dely, ještě než to bylo cool. Teď je Kat­ka se­ni­or ma­nager AI and Data v De­lo­it­te. Jak se dívá na vý­voj umě­lé in­te­li­gen­ce? Do jaké míry je dob­ré ro­zu­mět prin­ci­pům AI mo­delů, po­kud je chce­te po­u­ží­vat? A po­tře­bu­je­te for­mál­ní vzdě­lá­ní, abys­te se na poli AI pro­sa­di­li?