Ka­ro­li­na Sur­ma a Petr Vik­to­rin o tom, jaké jsou za­čát­ky ve fir­mě z po­hledu ju­ni­o­ra a se­ni­o­ra

Spo­lu­práce Akce vznik­la v rám­ci pla­ce­né­ho part­ner­ství s fir­mou Red Hat

Karolina Surma a Petr Viktorin (Red Hat) o tom, jaké jsou začátky ve firmě z pohledu juniora a seniora

1.2.2024

Ju­ni­or­ka Kája a se­ni­or Petr spo­leč­ně pra­co­va­li v Red Hatu. Po­zna­li se díky ko­mu­ni­tě Py­La­dies. Jak kaž­dý z nich vní­mal Ká­jin za­čá­tek v práci? Jak se sta­ví k im­postor syn­dro­mu? Jak zvlá­da­jí sklou­bit pra­cov­ní ži­vot, osob­ní, a ještě se ak­tiv­ně za­po­jo­vat v Py­thon ko­mu­ni­tě?