Ma­ri­án Ka­me­ništák o po­ho­vo­rech a ka­ri­é­ře v IT

Marián Kameništák (kamenistak.com) o pohovorech a kariéře v IT

15.4.2023

Po­slech­ně­te si Ma­ri­á­na, kte­rý byl mož­ná u ti­sí­cov­ky po­ho­vorů. Proč ho spíš za­ujme ucha­zeč, kte­rý pů­sobí se­be­vě­do­mě a sto­jí si za svým ná­zo­rem? Co si myslí o per­fek­ci­o­nismu? Proč je dů­le­ži­té si v nové práci nejdří­ve vy­bu­do­vat vzta­hy? A jaké dal­ší tri­ky by do za­čát­ku do­po­ru­čil?