Star­tu­je­me!

Startujeme!

1.1.2022

Jak za­čít s pro­gra­mo­vá­ním? Jak na­jít práci v IT? Při­ná­ší­me od­po­vědi, in­spi­ra­ci, mo­ti­va­ci. Pája Froň­ko­vá uvá­dí pod­cast pro všech­ny ju­ni­o­ry v IT. V krát­kém úvod­ním dílu je spo­lu s Hon­zou Ja­vor­kem, au­to­rem pro­jek­tu ju­ni­or.guru, kde ten­to pod­cast na­šel svůj do­mov.