Fi­lip Kir­schner o fi­rem­ním pří­stupu k ju­ni­o­rům a nejen tom

Filip Kirschner (Applifting) o firemním přístupu k juniorům a nejen tom

15.3.2022

Ve tře­tím díle si po­slech­neš Fi­li­pa Kir­schne­ra, spo­luza­kla­da­tele fir­my Ap­plif­ting. Pája si s ním po­vídá o je­jich fi­rem­ní kul­tu­ře a pří­stupu k ju­ni­or­ním de­ve­lo­pe­rům, ale ptá se ho i na to, jaký pro­gra­mo­va­cí ja­zyk by si vy­bral, kdy­by se zno­vu učil pro­gra­mo­vat, nebo co by po­ra­dil těm, kte­ří se chtějí z nuly do­stat na prv­ní pla­ce­nou IT po­zici.