Ana­stá­zie Sed­lá­ko­vá nejen o ma­teř­ství a ka­ri­é­ře v IT

Anastázie Sedláková (DNAnexus) nejen o mateřství a kariéře v IT

1.8.2023

Na­sťa Sed­lá­ko­vá je bi­o­in­for­ma­tič­ka, data ana­ly­tič­ka a lek­tor­ka pro­gra­mo­vá­ní. Mimo to je i ma­min­kou třech ma­lých dětí. Jak sklou­bit ro­di­čov­ství a ka­ri­é­ru? Jak si říct o čás­teč­ný úva­zek? Co všech­no se dá udě­lat, aby se vám žilo a pra­co­va­lo líp s va­ši­mi dětmi? Proč se nemá za­čá­teč­ník bát udě­lat chy­bu? A do kte­rých IT ko­mu­nit se vy­platí za­po­jit?