Mia Ba­jić o cestě z Bos­ny do čes­ké­ho Se­zna­mu

Mia Bajić (Seznam) o cestě z Bosny do českého Seznamu

17.7.2022

V sed­mém díle pod­cas­tu si Pája po­vídá s Miou Ba­jić, Py­thon de­ve­lo­per­kou v Se­zna­mu. Mia pro­zradí, jak se vů­bec do­sta­la z Bos­ny do Čes­ké re­pub­li­ky a ja­kou ces­tu zvo­li­la, aby zís­ka­la práci v IT. Po­slech­ni si, co říká na stu­dium pro­gra­mo­vá­ní na vy­so­ké ško­le a co jí po­moh­lo v její ka­ri­é­ře.