Lukáš Ko­na­rov­ský o pod­ni­ká­ní, tře­ba i v IT

Spo­lu­práce Akce vznik­la v rám­ci pla­ce­né­ho part­ner­ství s fir­mou Fak­tu­ro­id

Lukáš Konarovský (Fakturoid) o podnikání, třeba i v IT

15.12.2022

V tom­to díle si Pája po­vídá s Luká­šem Ko­na­rov­ským, pod­ni­ka­te­lem a spo­luza­kla­da­te­lem fir­my Fak­tu­ro­id. Jak se Lukáš do­stal k IT a k pod­ni­ká­ní? Co je pod­le něj na pod­ni­ká­ní nej­těž­ší? Co na­o­pak mož­ná vní­má­me jako vět­ší pro­blém, než ve sku­teč­nosti je? Po­kud pře­mýš­líš nad pod­ni­ká­ním (tře­ba zrov­na v IT) je ten­to díl přes­ně pro tebe!