Mar­kéta Lou­ren­co o cestě od lin­gvis­ti­ky k da­to­vé ana­lý­ze

Markéta Lourenco (Mews) o cestě od lingvistiky k datové analýze

15.10.2022

Do de­vá­té­ho dílu si Pája po­zva­la Mar­kétu Lou­ren­co, pů­vod­ně vy­stu­do­va­nou lin­gvist­ku a v sou­čas­nosti da­to­vou ana­ly­tič­ku ve fir­mě Mews. Vy­prá­ví o tom, co ji při­mě­lo vy­zkou­šet svět IT, jak hlad­ce se jí po­da­ři­lo zís­kat prv­ní da­to­vou po­zici a co její práce ob­náší.