Part­ner­ství s fir­mou Co­reSki­ll#

Fir­ma Co­reSki­ll je part­ne­rem ju­ni­or.guru od 1.2.2021. Cí­lem to­ho­to pře­hledu je transpa­rent­ně po­psat, co je do­mlu­ve­no, a jak se to daří pl­nit. Díky tomu všich­ni vědí, jak na tom jsou. Tato strán­ka je ve­řej­ná, ale vy­hle­dá­va­čům není po­vo­le­no ji evi­do­vat a zob­ra­zo­vat.

CoreSkill
Ná­zev Co­reSki­ll
Od­kaz htt­ps://co­reski­ll.tech/
Ta­rif Zá­klad­ní ta­rif 
jak vy­padá ce­ník
Pro­dlou­že­ní Part­ner­ství nemá sta­no­ve­ný ko­nec

Vztah s ju­ni­or.guru#

Veš­kerá pla­ce­ná spo­lu­práce je vi­di­tel­ně ozna­če­na. Fir­ma je vzdě­lá­va­cí agen­tu­rou a jako ta­ko­vá chce lidi pře­svěd­čit o tom, že její vzdě­lá­va­cí pro­gra­my jsou nej­lep­ší. Tím vzni­ká u Hon­zy Ja­vor­ka, au­to­ra ju­ni­or.guru, kon­fli­kt zá­j­mů a pro­to se vztah s tou­to fir­mou řídí opa­tr­něj­šími pra­vi­dly.

Vý­sled­ky spo­lu­práce#

Po­kud tady něco chy­bí, tak buď nejde o pla­ce­nou spo­lu­práci, nebo to Hon­za za­po­me­nul za­zna­me­nat. Na­piš mu na hon­za@ju­ni­or.guru.

Čle­nů v klubu 3 z 15
k čemu je člen­ství
Akce v klubu AMA: Men­to­ři na fron­te­nd
Zá­znam v ka­ta­lo­gu kur­zů Kur­zy od Co­reSki­ll
Ozná­me­ní v klubu 9.7.2023
Dal­ší ujed­ná­ní Dan Srb v klubu mo­de­ru­je a radí s fron­ten­dem
Dal­ší ujed­ná­ní Vy­u­ží­vá klub pro ko­mu­ni­ka­ci se svými kli­en­ty (stu­den­ty)

Stav be­ne­fi­tů#

Logo na ju­ni­or.guru/club
15 vstupů do klubu
Ozná­me­ní part­ner­ství v klubu
Zvý­raz­ně­ní na ju­ni­or.guru/cour­ses
Od­kaz na ju­ni­or.guru/cour­ses nemá „no­follow“

Dal­ší ujed­ná­ní#

Dan Srb v klubu mo­de­ru­je a radí s fron­ten­dem
Vy­u­ží­vá klub pro ko­mu­ni­ka­ci se svými kli­en­ty (stu­den­ty)

His­to­rie#

Part­ner­ství jsou vždy na je­den rok. Do 2023 se však při pro­dlu­žo­vá­ní ne­dě­lal nový zá­znam, pouze se pře­psa­lo da­tum ukon­če­ní.

Ta­rif Od Do
Zá­klad­ní ta­rif 1.2.2021 ?