Part­ner­ství s fir­mou Atac­ca­ma#

Fir­ma Atac­ca­ma je part­ne­rem ju­ni­or.guru od 1.6.2022. Cí­lem to­ho­to pře­hledu je transpa­rent­ně po­psat, co je do­mlu­ve­no, a jak se to daří pl­nit. Díky tomu všich­ni vědí, jak na tom jsou. Tato strán­ka je ve­řej­ná, ale vy­hle­dá­va­čům není po­vo­le­no ji evi­do­vat a zob­ra­zo­vat.

Ataccama
Ná­zev Atac­ca­ma
Od­kaz htt­ps://www.atac­ca­ma.com/
Ta­rif Zá­klad­ní ta­rif 
jak vy­padá ce­ník
Pro­dlou­že­ní Part­ner­ství skon­čí za 49 dní (do 31.5.2024)

Vztah s ju­ni­or.guru#

Veš­kerá pla­ce­ná spo­lu­práce je vi­di­tel­ně ozna­če­na. Fir­ma ne­pod­ni­ká v ob­lasti vzdě­lá­vá­ní ju­ni­orů a ne­měl by tedy exis­to­vat žád­ný kon­fli­kt zá­j­mů, kte­rý by zpo­chyb­ňo­val ne­utra­li­tu ju­ni­or.guru.

Vý­sled­ky spo­lu­práce#

Po­kud tady něco chy­bí, tak buď nejde o pla­ce­nou spo­lu­práci, nebo to Hon­za za­po­me­nul za­zna­me­nat. Na­piš mu na hon­za@ju­ni­or.guru.

Čle­nů v klubu 0 z 15
k čemu je člen­ství
Ozná­me­ní v klubu 31.5.2023

Stav be­ne­fi­tů#

Logo na ju­ni­or.guru/club
15 vstupů do klubu
Ozná­me­ní part­ner­ství v klubu
Zvý­raz­ně­ní na ju­ni­or.guru/cour­ses
Od­kaz na ju­ni­or.guru/cour­ses nemá „no­follow“

His­to­rie#

Ta­rif Od Do
Zá­klad­ní ta­rif 31.5.2023 31.5.2024
(sta­rý ta­rif, už ne­e­xis­tu­je) 1.6.2022 30.5.2023