Ju­ni­or­ní pro­gra­má­to­ři

Hle­dáš do fir­my ju­ni­o­ra? Za­po­meň na in­ze­rá­ty a sto­hy ži­vo­to­pisů. Vy­ber si prostě ze se­zna­mu. Kaž­dý ju­ni­or tady je ově­ře­ný a má za­ru­če­né zá­klad­ní schop­nosti. Vy­bí­ráš z toho nej­lep­ší­ho na trhu. Oslo­vu­ješ na­přímo, nic ne­pla­tíš.