Roz­cest­ník pro čle­ny

Ví­tej v klubu! Tady máš dů­le­ži­té od­ka­zy a prak­tic­ké tipy, kte­ré by ti měly po­mo­ci se zá­klad­ní ori­en­ta­cí.

Před­plat­né

Po re­gis­tra­ci na ju­ni­or.guru se mů­žeš kdy­ko­liv při­hlá­sit do člen­ské sek­ce. Tam mů­žeš mě­nit typ před­plat­né­ho, úda­je na pla­teb­ní kar­tě, za­dat sle­vo­vý kupón.

Otevřít na­sta­ve­ní

Dis­cord

Klub je na plat­for­mě Dis­cord. Po­kud už Dis­cord po­u­ží­váš a máš tam účet, stačí jej s ju­ni­or.guru pro­po­jit. V opač­ném pří­padě si mu­síš nej­pr­ve účet vy­tvo­řit. Aby vše správ­ně fun­go­va­lo, musí mít tvůj Dis­cord účet ově­ře­nou e-mai­lo­vou ad­re­su.

Pro­po­jit Dis­cord

Otáz­ky?

Vrtá ti hla­vou, jak přes­ně to celé fun­gu­je? Máš ně­jaké pro­blémy s re­gis­tra­cí nebo s Dis­cor­dem? Za­jí­ma­jí tě veš­ke­ré de­tai­ly ohled­ně pla­ce­ní? Vy­pr­še­la ti plat­nost kar­ty? Pro­lét­ni si otáz­ky a od­po­vědi.