Pro před­ná­še­jící#

Plá­nu­je s te­bou Hon­za před­náš­ku pro čle­ny klubu? Na této strán­ce na­jdeš veš­ke­ré info. Je fakt supr, že chceš s ju­ni­o­ry sdí­let svá moud­ra a zku­še­nosti. Na před­náš­ku se moc tě­ší­me!

Pro­mo před před­náškou#

Aby mohl Hon­za udě­lat před­náš­ce pro­mo, je po­tře­ba nej­poz­ději tý­den před před­náškou (ale ra­ději dřív) do­dat ná­sle­du­jící info:

In­spi­ro­vat se mů­žeš v se­zna­mu před­ná­šek, kte­ré už pro­běhly. Jestli umíš s Gi­tHu­bem a ne­bo­jíš se upra­vo­vat YAML sou­bor, mů­žeš kouk­nout i na even­ts.yml.

Před­ná­še­ní#

Pří­klad, jak to celé vy­padá: Zá­znam před­nášky s Ne­lou Sle­zá­ko­vou Tady ještě ča­so­vá osa ve­če­ra, zdo­ku­men­to­va­ná v bo­dech:

  1. Před­náší se na Dis­cor­du. Po­kud Dis­cord ne­znáš, pro­jdi si ten­to ná­vod do kon­ce.
  2. Sraz je 30 min před za­čát­kem v ka­nálu ⭐️ před­nášky. Buď tam bude Hon­za, nebo jeho po­moc­ník na vi­deo zá­zna­my. Od­la­dí­me tech­ni­ku.
  3. Zhru­ba v čase za­čát­ku Hon­za svo­lá lidi do před­náš­ko­vé­ho ka­nálu a pár mi­nut bu­de­te jen tak tla­chat, než se při­courá obe­cen­stvo.
  4. Hon­za tě krát­ce uví­tá, před­sta­ví, a předá ti slo­vo.
  5. Bě­hem sa­mot­né akce mů­žeš na Hon­zu kdy­ko­liv houk­nout, je tam pro tebe. Po­může ti vy­ře­šit tech­nic­ký pro­blém, nebo tře­ba udě­lat an­ke­tu v chatu. Hon­za je tvá pro­dlou­že­ná ruka.
  6. Lidé pí­šou do­ta­zy do chatu. Mo­hou se při­hlá­sit o slo­vo na mi­k­ro­fon, ale ni­kdo to ne­dě­lá. Buď v prů­běhu nebo na kon­ci Hon­za do­ta­zy pře­č­te a ty od­po­ví­dáš. Nebo od­po­ví­dá­te spo­lu s Hon­zou. Žád­ný stres.
  7. Roz­lou­čí­me se. Jsi je­diná hvězda ve­če­ra, tak­že je na tobě, jestli chceš mlu­vit 20, 30, nebo 40 mi­nut. V ide­ál­ním pří­padě by před­náška ne­mě­la s ná­sled­nými do­ta­zy pře­kro­čit ho­dinu, ale když pře­táh­nem… žád­ný stres 🙂
  8. Hned po ukon­če­ní bývá k dis­po­zici zá­znam, kte­rý zů­sta­ne v ar­chi­vu pro čle­ny. Od­kaz na zá­znam mů­žeš ty nebo čle­no­vé klid­ně po­slat ka­ma­rá­dům, ale ne­musel by se ší­řit úpl­ně ve­řej­ně (po­kud jsme se ne­do­hod­li ji­nak).

Pří­stup do klubu#

Před­náška se celá ode­hra­je na Dis­cor­du. Je to něco jako Sla­ck, ako­rát že je to i so­ci­ál­ní síť pro ko­ho­ko­liv, kdo chce mít ně­ja­kou on­line sku­pinu. Kro­mě psa­ní se tam dá i vo­lat s ka­me­rou, sdí­let vi­deo, apod. Bu­deš po­tře­bo­vat dva účty:

  1. Po­kud ještě ne­máš, udě­lej si svůj sou­kro­mý účet na Dis­cor­du.
  2. Pro­to­že je klub pla­ce­ný, po­tře­bu­ješ i re­gis­tra­ci do sys­tému, kte­rý se Hon­zo­vi stará o pla­ce­ní a pří­stupy. Hon­za ti dá od­kaz, kte­rým se tam do­sta­neš bez pla­ce­ní – jako po­dě­ko­vá­ní za před­náš­ku máš rok v klubu zdar­ma. Jakmi­le se za­re­gis­tru­ješ, pro­po­jíš to se svým účtem na Dis­cor­du.

Po­kud po při­hlá­še­ní na Dis­cord vi­díš v le­vém pa­nelu žlu­té ko­leč­ko s ku­ře­tem, tak máš ho­to­vo. Když na něj klik­neš, ote­vře se ti naše ko­mu­ni­ta.

Před­ná­še­ní na Dis­cor­du#

Ko­mu­ni­ty na Dis­cor­du se dělí do růz­ných „ka­nálů“. Ty mo­hou být růz­ných typů, nej­čas­těji tex­to­vé. Jsou tam ale i hla­so­vé, do kte­rých když při­jdeš, tak si mů­žeš vo­lat s lid­mi.

1024
Hla­so­vé ka­nály jsou v čer­ve­ném krouž­ku.

Není to jako kla­sic­ký jed­no­rá­zo­vý vi­deo­ho­vor, je to spíš „míst­nost“, do kte­ré může kdo­ko­liv kdy­ko­liv při­jít. V klubu tě za­jí­ma­jí pře­de­vším:

Když klik­neš na ně­jaký hla­so­vý ka­nál, uvi­díš něco jako to­hle:

1024
V ka­nálu jsme zrov­na dva, ne­má­me za­pnu­té ka­me­ry. U ná­zvu ka­nálu je malá ikon­ka, která umož­ňu­je otevřít chat. Dole je kla­sic­ké ovlá­dá­ní: ka­me­ra, sdí­le­ní ob­ra­zov­ky, ukon­če­ní ho­vo­ru. Vle­vo dole je uka­za­tel, že jsem v ho­vo­ru.

Zvlášt­ností Dis­cor­du je, že mů­žeš být v ho­vo­ru a zá­ro­veň dě­lat i jiné věci. Po­kud klik­neš např. na #ahoj, ode­jdeš sice z ob­ra­zov­ky ho­vo­ru, ale ne­od­po­jíš se. Vle­vo dole zů­sta­ne uka­za­tel, že jsi stále v ho­vo­ru. Na uka­za­teli je i tla­čít­ko na od­po­je­ní. Nebo se lze vrá­tit zpět do hla­so­vé­ho ka­nálu a ukon­čit ho­vor tam.

Ve vý­cho­zím na­sta­ve­ní Dis­cord dělá zvuk při kaž­dé ak­ti­vi­tě v hla­so­vém ka­nálu, např. při při­po­je­ní no­vé­ho účast­ní­ka, od­po­je­ní, vy­pnu­tí zvuku, za­pnu­tí, apod., což by tě asi ru­ši­lo. Zvuky si mů­žeš vy­pnout v Uži­va­tel­ská na­sta­ve­ní (ozu­be­né ko­leč­ko vle­vo dole), strán­ka Ozná­me­ní, sek­ce Zvuky. Vět­ši­na jich sou­visí s ho­vo­ry, tak­že je po­tře­ba po­vypí­nat skoro vše.

Dej si po­zor na to, že když sdí­líš ob­ra­zov­ku, Dis­cord ti skry­je vše ostat­ní. Ne­u­vi­díš účast­ní­ky a může to být tro­chu jako mlu­vit do zdi, což tě může za­sko­čit. Ra­ději si to pře­dem vy­zkou­šej. Hon­za ti po­může udr­žet kon­takt s tím, co se děje v chatu.

Otáz­ky a od­po­vědi#

Po­tře­bu­ji Dis­cord apli­ka­ci?#

Pro zá­klad­ní po­u­ží­vá­ní sice Dis­cord fun­gu­je i v pro­hlí­žeči, ale před­ná­še­ní se sdí­le­ním ob­ra­zov­ky je ná­chyl­né k růz­ným pro­blé­mům, pře­de­vším po­kud máš Li­nux. S apli­ka­cí pro­blémy ne­bý­va­jí.

Mám si při­pra­vit slajdy?#

To je na tobě. Dis­cord umož­ňu­je sdí­let ob­ra­zov­ku, tak­že uka­zo­vat mů­žeš co­ko­liv. A po­kud chceš jen mlu­vit, ne­mu­síš uka­zo­vat nic 😎

Kdo je v pu­b­li­ku?#

Pu­b­li­kum jsou pře­de­vším ju­ni­o­ři, za­čá­teč­níci v pro­gra­mo­vá­ní. Ob­čas stu­den­ti, čas­těji ale lidé všeho věku a z růz­ných kou­tů re­pub­li­ky, kte­ří se rekva­li­fi­ku­jí do IT. Čle­ny klubu jsou i se­ni­or­ní pro­gra­má­to­ři a na před­nášky mo­hou při­jít, ale před­náška by ne­mě­la být pro ně. Cí­lem je po­dat úvod do pro­ble­ma­ti­ky a při­blí­žit ji za­čá­teč­ní­kům. Po­u­ží­vej slo­va, kte­rým po­ro­zumí téměř laik. Zkrat­ky vy­svět­luj.

Pro lep­ší ob­rá­zek si pro­jdi ka­nál #ahoj. Kdo­ko­liv může klub zdar­ma vy­zkou­šet na dva týd­ny. Po­kud se ně­kdo při­dá těs­ně před před­náškou, může na ni jít, ač­ko­liv si klub ne­platí. Má tedy smy­sl na před­náš­ku zvát i ve­řej­nost mimo klub.

Ko­lik při­jde lidí?#

Ná­vštěv­nost je různá a lze těž­ko před­ví­dat. Ně­kdy se živě při­po­jí 30 lidí, ně­kdy jen 10. Ne­ří­ká to nic o po­pu­la­ri­tě před­nášky. Mno­ho čle­nů po­čí­tá s tím, že si pustí zá­znam, pro­to­že v době ži­vé­ho vy­sí­lá­ní ne­ma­jí čas. Zá­zna­my mí­va­jí 50 až 100 zhléd­nu­tí.

Mohu pro­mo­vat svo­ji fir­mu?#

Ur­či­tě! Po­kud máte ote­vře­né po­zice pro ju­ni­o­ry, nebo dě­lá­te něco, co by moh­lo ju­ni­o­ry za­jí­mat, je to vy­lo­že­ně žá­dou­cí. I bez toho je ale vhod­né říct něco o sobě, o svých úspě­ších, o fir­mě, pro kte­rou dě­lám, a co ta fir­ma dělá.