Part­ner­ství s fir­mou Red Hat#

Fir­ma Red Hat je part­ne­rem ju­ni­or.guru od 1.9.2020. Cí­lem to­ho­to pře­hle­du je transpa­rent­ně po­psat, co je do­mlu­ve­no, a jak se to daří pl­nit. Díky tomu všich­ni vědí, jak na tom jsou. Tato strán­ka je ve­řej­ná, ale vy­hle­dá­va­čům není po­vo­le­no ji evi­do­vat a zob­ra­zo­vat.

Red Hat
Ná­zev Red Hat
Od­kaz htt­ps://red.ht/ju­ni­or­gu­ru
Ta­rif Zla­tý ta­rif   
jak vy­pa­dá ce­ník
Pro­dlou­že­ní Part­ner­ství skon­čí za 10 dní (do 1.10.2023)

Vztah s ju­ni­or.guru#

Veš­ke­rá pla­ce­ná spo­lu­prá­ce je vi­di­tel­ně ozna­če­na. Fir­ma ne­pod­ni­ká v ob­las­ti vzdě­lá­vá­ní ju­ni­o­rů a ne­měl by tedy exis­to­vat žád­ný kon­flikt zá­jmů, kte­rý by zpo­chyb­ňo­val ne­utra­li­tu ju­ni­or.guru.

Vý­sled­ky spo­lu­prá­ce#

Po­kud tady něco chy­bí, tak buď nejde o pla­ce­nou spo­lu­prá­ci, nebo to Hon­za za­po­me­nul za­zna­me­nat. Na­piš mu na hon­za@ju­ni­or.guru.

Čle­nů v klu­bu 6 z 15
k čemu je člen­ství
Pra­cov­ní in­ze­rát Chceš se stát en­gi­neer­kou/en­gi­nee­rem v Red Hatu?
sta­tis­ti­ky za mě­síc, rok
Pra­cov­ní in­ze­rát Stáž v Red Hatu
sta­tis­ti­ky za mě­síc, rok
Akce v klu­bu AMA: Recru­i­ter se za­mě­ře­ním na ju­ni­o­ry
Ozná­me­ní v klu­bu 29.7.2022

Stav be­ne­fi­tů#

Logo na ju­ni­or.guru/club
15 vstu­pů do klu­bu
Ozná­me­ní part­ner­ství v klu­bu
Zvý­raz­ně­ní na ju­ni­or.guru/cour­ses
Od­kaz na ju­ni­or.guru/cour­ses nemá „no­follow“
1 on­li­ne akce v klu­bu
1 roč­ní in­ze­rát na ju­ni­or.guru/jobs
Vy­la­dě­ní tex­tu in­ze­rá­tu
Ozná­me­ní part­ner­ství na so­ci­ál­ních sí­tích
Logo na pod­strán­ce ju­ni­or.guru/cour­ses
1 mě­síc člen­ství v ju­ni­or.guru/club pro stu­den­ty kur­zu
Dru­hý roč­ní in­ze­rát na ju­ni­or.guru/jobs
Logo na ju­ni­or.guru/han­d­book
Po­zvá­ní do ju­ni­or.guru/pod­cast
3 mě­sí­ce člen­ství v ju­ni­or.guru/club pro stu­den­ty kur­zu

His­to­rie#

Part­ner­ství jsou vždy na je­den rok. Do 2023 se však při pro­dlu­žo­vá­ní ne­dě­lal nový zá­znam, pou­ze se pře­psa­lo da­tum ukon­če­ní.

Ta­rif Od Do
Zla­tý ta­rif 1.9.2020 1.10.2023