Part­ner­ství s fir­mou Mews#

Fir­ma Mews je part­ne­rem ju­ni­or.guru od 31.5.2021. Cí­lem to­ho­to pře­hledu je transpa­rent­ně po­psat, co je do­mlu­ve­no, a jak se to daří pl­nit. Díky tomu všich­ni vědí, jak na tom jsou. Tato strán­ka je ve­řej­ná, ale vy­hle­dá­va­čům není po­vo­le­no ji evi­do­vat a zob­ra­zo­vat.

Mews
Ná­zev Mews
Od­kaz htt­ps://www.mews.com/
Ta­rif Zá­klad­ní ta­rif 
jak vy­padá ce­ník
Pro­dlou­že­ní Part­ner­ství skon­čí za 79 dní (do 31.8.2024)

Vztah s ju­ni­or.guru#

Veš­kerá pla­ce­ná spo­lu­práce je vi­di­tel­ně ozna­če­na. Fir­ma ne­pod­ni­ká v ob­lasti vzdě­lá­vá­ní ju­ni­orů a ne­měl by tedy exis­to­vat žád­ný kon­fli­kt zá­j­mů, kte­rý by zpo­chyb­ňo­val ne­utra­li­tu ju­ni­or.guru.

Vý­sled­ky spo­lu­práce#

Po­kud tady něco chy­bí, tak buď nejde o pla­ce­nou spo­lu­práci, nebo to Hon­za za­po­me­nul za­zna­me­nat. Na­piš mu na hon­za@ju­ni­or.guru.

Čle­nů v klubu 11 z 15
k čemu je člen­ství
Akce v klubu Jak fun­gu­je men­to­ring a uví­tá­ní men­torů z Mews
Ozná­me­ní v klubu 1.7.2023
Dal­ší ujed­ná­ní Za­měst­nan­ci po­sky­tu­jí v klubu in­di­vi­du­ál­ní men­to­ring
Dal­ší ujed­ná­ní Po­dí­lí se na roz­ší­ře­né po­mo­ci pro lidi, kte­ří na ju­ni­or.guru žá­da­jí o sti­pen­dium.

Stav be­ne­fi­tů#

Logo na ju­ni­or.guru/club
15 vstupů do klubu
Ozná­me­ní part­ner­ství v klubu
Zvý­raz­ně­ní na ju­ni­or.guru/cour­ses
Od­kaz na ju­ni­or.guru/cour­ses nemá „no­follow“

Dal­ší ujed­ná­ní#

Za­měst­nan­ci po­sky­tu­jí v klubu in­di­vi­du­ál­ní men­to­ring
Po­dí­lí se na roz­ší­ře­né po­mo­ci pro lidi, kte­ří na ju­ni­or.guru žá­da­jí o sti­pen­dium.

His­to­rie#

Part­ner­ství jsou vždy na je­den rok. Do 2023 se však při pro­dlu­žo­vá­ní ne­dě­lal nový zá­znam, pouze se pře­psa­lo da­tum ukon­če­ní.

Ta­rif Od Do
Zá­klad­ní ta­rif 1.7.2023 31.8.2024
(sta­rý ta­rif, už ne­e­xis­tu­je) 31.5.2021 30.6.2023