Part­ner­ství s fir­mou Gre­en Fox Aca­de­my#

Fir­ma Gre­en Fox Aca­de­my je part­ne­rem ju­ni­or.guru od 25.1.2023. Cí­lem to­ho­to pře­hle­du je transpa­rent­ně po­psat, co je do­mlu­ve­no, a jak se to daří pl­nit. Díky tomu všich­ni vědí, jak na tom jsou. Tato strán­ka je ve­řej­ná, ale vy­hle­dá­va­čům není po­vo­le­no ji evi­do­vat a zob­ra­zo­vat.

Green Fox Academy
Ná­zev Gre­en Fox Aca­de­my
Od­kaz htt­ps://www.gre­en­fo­xa­ca­de­my.cz/
Ta­rif Zla­tý ta­rif   
jak vy­pa­dá ce­ník
Pro­dlou­že­ní Part­ner­ství skon­čí za 125 dní (do 24.1.2024)

Vztah s ju­ni­or.guru#

Veš­ke­rá pla­ce­ná spo­lu­prá­ce je vi­di­tel­ně ozna­če­na. Fir­ma je vzdě­lá­va­cí agen­tu­rou a jako ta­ko­vá chce lidi pře­svěd­čit o tom, že její vzdě­lá­va­cí pro­gra­my jsou nej­lep­ší. Tím vzni­ká u Hon­zy Ja­vor­ka, au­to­ra ju­ni­or.guru, kon­flikt zá­jmů a pro­to se vztah s tou­to fir­mou řídí opa­tr­něj­ší­mi pra­vi­dly.

Vý­sled­ky spo­lu­prá­ce#

Po­kud tady něco chy­bí, tak buď nejde o pla­ce­nou spo­lu­prá­ci, nebo to Hon­za za­po­me­nul za­zna­me­nat. Na­piš mu na hon­za@ju­ni­or.guru.

Stav be­ne­fi­tů#

Logo na ju­ni­or.guru/club
15 vstu­pů do klu­bu
Ozná­me­ní part­ner­ství v klu­bu
Zvý­raz­ně­ní na ju­ni­or.guru/cour­ses
Od­kaz na ju­ni­or.guru/cour­ses nemá „no­follow“
1 on­li­ne akce v klu­bu
1 roč­ní in­ze­rát na ju­ni­or.guru/jobs
Vy­la­dě­ní tex­tu in­ze­rá­tu
Ozná­me­ní part­ner­ství na so­ci­ál­ních sí­tích
Logo na pod­strán­ce ju­ni­or.guru/cour­ses
1 mě­síc člen­ství v ju­ni­or.guru/club pro stu­den­ty kur­zu
Dru­hý roč­ní in­ze­rát na ju­ni­or.guru/jobs
Logo na ju­ni­or.guru/han­d­book
Po­zvá­ní do ju­ni­or.guru/pod­cast
3 mě­sí­ce člen­ství v ju­ni­or.guru/club pro stu­den­ty kur­zu

His­to­rie#

Ta­rif Od Do
Zla­tý ta­rif 25.1.2023 24.1.2024