Part­ner­ství s fir­mou Glan­ce Me­dia#

Fir­ma Glan­ce Me­dia je part­ne­rem ju­ni­or.guru od 9.2.2023. Cí­lem to­ho­to pře­hle­du je transpa­rent­ně po­psat, co je do­mlu­ve­no, a jak se to daří pl­nit. Díky tomu všich­ni vědí, jak na tom jsou. Tato strán­ka je ve­řej­ná, ale vy­hle­dá­va­čům není po­vo­le­no ji evi­do­vat a zob­ra­zo­vat.

Glance Media
Ná­zev Glan­ce Me­dia
Od­kaz htt­ps://glan­ce­me­dia.cz/
Ta­rif Stří­br­ný ta­rif  
jak vy­pa­dá ce­ník
Pro­dlou­že­ní Part­ner­ství skon­čí za 140 dní (do 8.2.2024)

Vztah s ju­ni­or.guru#

Veš­ke­rá pla­ce­ná spo­lu­prá­ce je vi­di­tel­ně ozna­če­na. Fir­ma ne­pod­ni­ká v ob­las­ti vzdě­lá­vá­ní ju­ni­o­rů a ne­měl by tedy exis­to­vat žád­ný kon­flikt zá­jmů, kte­rý by zpo­chyb­ňo­val ne­utra­li­tu ju­ni­or.guru.

Vý­sled­ky spo­lu­prá­ce#

Po­kud tady něco chy­bí, tak buď nejde o pla­ce­nou spo­lu­prá­ci, nebo to Hon­za za­po­me­nul za­zna­me­nat. Na­piš mu na hon­za@ju­ni­or.guru.

Čle­nů v klu­bu 1 z 15
k čemu je člen­ství
Ozná­me­ní v klu­bu 22.2.2023

Stav be­ne­fi­tů#

Logo na ju­ni­or.guru/club
15 vstu­pů do klu­bu
Ozná­me­ní part­ner­ství v klu­bu
Zvý­raz­ně­ní na ju­ni­or.guru/cour­ses
Od­kaz na ju­ni­or.guru/cour­ses nemá „no­follow“
1 on­li­ne akce v klu­bu
1 roč­ní in­ze­rát na ju­ni­or.guru/jobs
Vy­la­dě­ní tex­tu in­ze­rá­tu
Ozná­me­ní part­ner­ství na so­ci­ál­ních sí­tích
Logo na pod­strán­ce ju­ni­or.guru/cour­ses
1 mě­síc člen­ství v ju­ni­or.guru/club pro stu­den­ty kur­zu

His­to­rie#

Ta­rif Od Do
Stří­br­ný ta­rif 9.2.2023 8.2.2024