Part­ner­ství s fir­mou Fak­tu­ro­id#

Fir­ma Fak­tu­ro­id je part­ne­rem ju­ni­or.guru od 1.9.2020. Cí­lem to­ho­to pře­hledu je transpa­rent­ně po­psat, co je do­mlu­ve­no, a jak se to daří pl­nit. Díky tomu všich­ni vědí, jak na tom jsou. Tato strán­ka je ve­řej­ná, ale vy­hle­dá­va­čům není po­vo­le­no ji evi­do­vat a zob­ra­zo­vat.

Fakturoid
Ná­zev Fak­tu­ro­id
Od­kaz htt­ps://www.fak­tu­ro­id.cz/
Ta­rif Zlatý ta­rif   
jak vy­padá ce­ník
Pro­dlou­že­ní Part­ner­ství skon­čí za 322 dní (do 1.5.2025)

Vztah s ju­ni­or.guru#

Veš­kerá pla­ce­ná spo­lu­práce je vi­di­tel­ně ozna­če­na. Fir­ma ne­pod­ni­ká v ob­lasti vzdě­lá­vá­ní ju­ni­orů a ne­měl by tedy exis­to­vat žád­ný kon­fli­kt zá­j­mů, kte­rý by zpo­chyb­ňo­val ne­utra­li­tu ju­ni­or.guru.

Vý­sled­ky spo­lu­práce#

Po­kud tady něco chy­bí, tak buď nejde o pla­ce­nou spo­lu­práci, nebo to Hon­za za­po­me­nul za­zna­me­nat. Na­piš mu na hon­za@ju­ni­or.guru.

Čle­nů v klubu 1 z 15
k čemu je člen­ství
Epi­zoda pod­cas­tu Lukáš Ko­na­rov­ský (Fak­tu­ro­id) o pod­ni­ká­ní, tře­ba i v IT
Ozná­me­ní v klubu 2.5.2024

Stav be­ne­fi­tů#

Logo na ju­ni­or.guru/club
15 vstupů do klubu
Ozná­me­ní part­ner­ství v klubu
Zvý­raz­ně­ní na ju­ni­or.guru/cour­ses
Od­kaz na ju­ni­or.guru/cour­ses nemá „no­follow“
1 on­line akce v klubu
1 roč­ní in­ze­rát na ju­ni­or.guru/jobs
Vy­la­dě­ní tex­tu in­ze­rá­tu
Ozná­me­ní part­ner­ství na so­ci­ál­ních sí­tích
Logo na pod­strán­ce ju­ni­or.guru/cour­ses
1 mě­síc člen­ství v ju­ni­or.guru/club pro stu­den­ty kur­zu
Dru­hý roč­ní in­ze­rát na ju­ni­or.guru/jobs
Logo na ju­ni­or.guru/han­d­bo­ok
Po­zvá­ní do ju­ni­or.guru/pod­cast
3 mě­síce člen­ství v ju­ni­or.guru/club pro stu­den­ty kur­zu

His­to­rie#

Part­ner­ství jsou vždy na je­den rok. Do 2023 se však při pro­dlu­žo­vá­ní ne­dě­lal nový zá­znam, pouze se pře­psa­lo da­tum ukon­če­ní.

Ta­rif Od Do
Zlatý ta­rif 1.5.2024 1.5.2025
Zlatý ta­rif 1.4.2023 1.5.2024
(sta­rý ta­rif, už ne­e­xis­tu­je) 1.9.2020 1.4.2023