Part­ner­ství s fir­mou EN­GE­TO Aca­demy#

Fir­ma EN­GE­TO Aca­demy je part­ne­rem ju­ni­or.guru od 14.5.2021. Cí­lem to­ho­to pře­hledu je transpa­rent­ně po­psat, co je do­mlu­ve­no, a jak se to daří pl­nit. Díky tomu všich­ni vědí, jak na tom jsou. Tato strán­ka je ve­řej­ná, ale vy­hle­dá­va­čům není po­vo­le­no ji evi­do­vat a zob­ra­zo­vat.

ENGETO Academy
Ná­zev EN­GE­TO Aca­demy
Od­kaz htt­ps://en­ge­to.cz/
Ta­rif Zá­klad­ní ta­rif 
jak vy­padá ce­ník
Pro­dlou­že­ní Part­ner­ství skon­čí za 57 dní (do 16.7.2024)

Vztah s ju­ni­or.guru#

Veš­kerá pla­ce­ná spo­lu­práce je vi­di­tel­ně ozna­če­na. Fir­ma je vzdě­lá­va­cí agen­tu­rou a jako ta­ko­vá chce lidi pře­svěd­čit o tom, že její vzdě­lá­va­cí pro­gra­my jsou nej­lep­ší. Tím vzni­ká u Hon­zy Ja­vor­ka, au­to­ra ju­ni­or.guru, kon­fli­kt zá­j­mů a pro­to se vztah s tou­to fir­mou řídí opa­tr­něj­šími pra­vi­dly.

Vý­sled­ky spo­lu­práce#

Po­kud tady něco chy­bí, tak buď nejde o pla­ce­nou spo­lu­práci, nebo to Hon­za za­po­me­nul za­zna­me­nat. Na­piš mu na hon­za@ju­ni­or.guru.

Čle­nů v klubu 2 z 15
k čemu je člen­ství
Zá­znam v ka­ta­lo­gu kur­zů Kur­zy od EN­GE­TO Aca­demy
Ozná­me­ní v klubu 31.7.2023

Stav be­ne­fi­tů#

Logo na ju­ni­or.guru/club
15 vstupů do klubu
Ozná­me­ní part­ner­ství v klubu
Zvý­raz­ně­ní na ju­ni­or.guru/cour­ses
Od­kaz na ju­ni­or.guru/cour­ses nemá „no­follow“

Dal­ší ujed­ná­ní#

Hon­za po­může s tex­tem pra­cov­ní­ho in­ze­rá­tu na se­ni­or­ní­ho vý­vo­já­ře.
Do­táh­ne­me prv­ní an­ke­tu mezi ju­ni­o­ry. Vý­sled­ná data bu­dou mít k dis­po­zici jak ju­ni­or.guru, tak EN­GE­TO Aca­demy.
Až EN­GE­TO Aca­demy pře­pra­cu­je svůj e-lear­ning, do­mlu­ví­me se, zda může Hon­za Ja­vo­rek ně­jak po­mo­ci s pro­pa­ga­cí toho, co EN­GE­TO Aca­demy na­bí­zí ze své plat­for­my zdar­ma na svém webu.

His­to­rie#

Part­ner­ství jsou vždy na je­den rok. Do 2023 se však při pro­dlu­žo­vá­ní ne­dě­lal nový zá­znam, pouze se pře­psa­lo da­tum ukon­če­ní.

Ta­rif Od Do
Zá­klad­ní ta­rif 17.7.2023 16.7.2024
(sta­rý ta­rif, už ne­e­xis­tu­je) 14.5.2021 16.7.2023